Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój (POIR)

Celem głównym POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

Cel ten oznacza zwiększenie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Wiodącym założeniem PO IR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania innowacji, a więc począwszy od fazy tworzenia pomysłu, poprzez etap prac B+R, aż po komercjalizację wyników prac badawczych, tj. wprowadzenie na rynek.

Hasło przewodnie Programu to: wsparcie projektów od pomysłu do rynku. Program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności.

W ramach Programu wspierane są działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

Wsparcie przewidziane w ramach Programu udzielane jest niezależnie od sektora czy branży, której dotyczy. W ramach Programu nie jest wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym. Tego rodzaju innowacyjność jest promowana i wspierana w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. W ramach Programu wspierane są projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym.

W ramach PO IR przedsiębiorcy mogą aplikować w konkursach organizowanych w zakresie tematycznym poniższych działań: