Dolny Śląsk zajmuje terytorium około 20 tys. km2 , co stanowi 6,4% powierzchni Polski. Zamieszkuje go prawie trzymilionowa społeczność (7,6% populacji kraju). Województwo jest silnie zurbanizowane, znajduje się w nim 90 miast (10,2% wszystkich miast w Polsce). Na terenie województwa działa ogółem ponad 300 tys. podmiotów gospodarczych, z czego ponad 5,8 tys. to podmioty z udziałem kapitału zagranicznego. Liczba firm systematycznie rośnie. Stopa bezrobocia w regionie wykazuje stałą tendencję malejącą.

Dolny Śląsk należy do regionów atrakcyjnych inwestycyjnie dla działalności przemysłowej w Polsce. Atrakcyjność ta oznacza zdolność skłonienia do inwestycji poprzez oferowanie kombinacji korzyści możliwych do osiągnięcia w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, jak np. redukcja nakładów inwestycyjnych i bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, a tym samym ułatwianie maksymalizacji zysków i zmniejszenie ryzyka niepowodzenia inwestycji.

Dolny Śląsk, według corocznego raportu wydawanego przez FDI Magazine – Financial Times Group, znajduje się wśród pierwszych w Europie najlepszych lokalizacji inwestycyjnych.