Plan Rozwoju Eksportu (PRE) to dokument określający strategię eksportową firmy i etapy jej realizacji. Sporządzenie PRE jest warunkiem ubiegania się o otrzymanie dofinansowania w ramach programu Paszport do eksportu.  PRE podlega ocenie merytorycznej Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF). Pomyślna weryfikacja PRE daje możliwość aplikowania o dotację do 200 tysięcy złotych.

Zgodnie z wymogami PARP, sporządzony przez nas Plan Rozwoju Eksportu zawiera następujące elementy:

 • informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu
 • opracowania dotyczące analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy
 • opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej
 • opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych
 • opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport
 • analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych
 • opis celów i strategii eksportowej
 • rekomendację rozwoju działalności eksportowej
 • wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę
 • szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii
 • wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej
 • Wymogiem Unii Europejskiej jest sporządzenie Planu Rozwoju Eksportu przez zewnętrzną, niezależną firmę doradczą.

Posiadamy doświadczenie w sporządzaniu analiz rynku, otoczenia konkurencyjnego firmy i potencjału rynków zagranicznych. Zespół pracujący nad opracowaniem PRE to specjaliści różnych dziedzin, co pozwala na profesjonalne przygotowanie strategii eksportowej. Tworzone przez nas Plany Rozwoju Eksportu zawierają rzetelne dane, dobre analizy rynkowe, co jest warunkiem koniecznym poprzedzającym wejście na rynki zagraniczne, bowiem pozwala trafnie ocenić potencjał rynku zagranicznego.

Kontakt:
tel.: +48 71 338 65 30  |  fax: +48 71 338 65 65  |  e-mail: info@bosetti.pl