prowadzenie rachunkowości i księgowości firm

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • deklaracje podatkowe
 • sprawozdania finansowe
 • analizy i raporty
 • sprawozdania statystyczne i dewizowe
 • bilanse potwierdzone przez biegłego rewidenta

audyt w obszarze rachunkowości i finansów

 • badanie i przegląd sprawozdań finansowych (sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, standardami US GAAP oraz standardami włoskimi)
 • przekształcanie sprawozdań finansowych
 • badanie i przygotowanie sprawozdań finansowych oraz niezbędnych danych do prospektów emisyjnych na GPW
 • audyt finansowy
 • analiza due diligence

inne

 • usługi z zakresu rachunkowości zarządczej
 • deklaracje Intrastat
 • siedziba prawna