Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój (POWER)

PO WER jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, z drugiej zaś oferuje wsparcie bezpośrednie w obszarach, których wsparcie z poziomu krajowego jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami. W programie, oprócz środków EFS dostępne będą także środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych, dlatego wsparcie osób młodych do 29 r.ż. odbywa się w ramach PO WER, a nie w Regionalnych Programach Operacyjnych.

Ponadto w POWER wspierane są innowacje społeczne, projekty mobilności międzynarodowej i współpraca ponadnarodowa, a także wsparcie szkolnictwa wyższego.

Celem POWER jest wspieranie reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. PO WER dodatkowo ukierunkowany jest na wspieranie innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową.

POWER przewiduje interwencje w następujących obszarach:

  • zatrudnienie i mobilność pracowników
  • włączenie społeczne i walka z ubóstwem
  • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
  • wzmacnianie sprawności i efektywności państwa

W ramach PO WER przedsiębiorcy mogą aplikować w konkursach organizowanych w zakresie tematycznym poniższych działań: