Regionalne Programy Operacyjne (RPO)

Celem 16 Regionalnych Programów Operacyjnych jest efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym.

Każde z 16 województw opracowało swój Regionalny Program Operacyjny, który przewiduje interwencję w takich obszarach jak:

  • Zwiększanie konkurencyjności regionów
  • Poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych
  • Niwelowanie barier rozwojowych.