Bosetti Global Consulting w celu lepszego dostosowania świadczonych przez nią usług doradztwa prawnego do wymogów swoich Klientów zarówno pod względem specjalizacji w różnych dziedzinach prawa jak i szybkości działania, stworzyła Platformę Kancelarii Prawnych, która gwarantuje szybkość świadczenia usług obsługi prawnej najwyższej jakości.

bieżąca obsługa prawna

 • analizy prawne
 • obsługa prawna projektów inwestycyjnych
 • opracowywanie wszelkiego rodzaju umów i dokumentów
 • reprezentacja Klienta w czasie negocjacji, spotkań i rozmów
 • reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, arbitrażowymi, organami administracji rządowej i samorządowej
 • udzielanie porad prawnych
 • windykacja należności
 • opiniowanie umów handlowych
 • mediacja gospodarcza i w sprawach cywilnych również ta prowadzona przez mediatora sądowego

obsługa prawna w zakresie związanym z prawem spółek handlowych

 • tworzenie i przekształcanie spółek handlowych, postępowanie rejestracyjne przed KRS, likwidacje,
 • analiza prawna umowy spółki,
 • opracowywanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, tworzenie i zmiany umów, regulaminów, powoływanie i przekształcanie organów spółek, przygotowanie projektów protokołów i uchwał, jak w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przeznaczenia zysku lub pokrycia strat, dalszego istnienia spółki, udzielenia absolutorium, powołania i odwołania członków Zarządu, wypłaty dywidend, wynagrodzenia dla członków zarządu, zgody na zbycie/ nabycie udziałów czy nieruchomości, zmiany umowy spółki itd.
 • udzielanie porad prawnych w zakresie problemów powstałych na tle funkcjonowania organów spółek handlowych, związanych między innymi z uchylaniem uchwał, itp.
 • pełna obsługa w zakresie zgłaszania do KRP zmian związanych z funkcjonowaniem w obrocie gospodarczym spółek prawa handlowego
 • przeprowadzanie procesów związanych z łączeniem się oraz podziałami spółek prawa handlowego, przy zastosowaniu wszelkich prawnie dopuszczalnych rozwiązań

obsługa prawna w zakresie prawa pracy

 • sporządzanie opinii prawnych w przypadku wątpliwości interpretacyjnych powstałych na tle obowiązujących przepisów prawa
 • opracowywanie aktów prawnych z zakresu prawa pracy obowiązujących u pracodawców lub ich modyfikacja stosownie do oczekiwań pracodawców
 • stała współpraca w zakresie udzielania informacji prawnych związanych z bieżącym stosowaniem i przestrzeganiem prawa pracy

audyty nieruchomości obejmujące wskazane przez Klienta dziedziny

 • analiza stanu prawnego i faktycznego ujawnionego w księgach wieczystych oraz aktach ksiąg wieczystych
 • sprawdzenie treści ewidencji gruntów
 • analizę kwestii związanych z prawem pierwokupu i / lub odkupu
 • sprawozdanie obciążeń finansowych nieruchomości z tytułu należności podatkowych i składek ZUS
 • analizę nieruchomości pod kątem zastosowania przepisów Ustawy Prawo ochrony środowiska
 • analizę pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie budynku
 • badanie dostępności mediów oraz umów zawartych z gestorami sieci
 • badanie wszelkich kwestii związanych z koniecznością uzyskania ewentualnych zezwoleń na nabycie nieruchomości

nadzorowanie i prowadzenie spraw z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym dotyczących gospodarowania odpadami

 • zastępstwo w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych
 • przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji zakresu ochrony środowiska
 • stałe doradztwo przedsiębiorcom prowadzącym instalacje oddziałujące na środowisko oraz zajmujących się odzyskiem (w tym odzyskiem w rekultywacji terenów), unieszkodliwianiem, transportem i zbieraniem odpadów

prowadzenie obsługi prawnej w zakresie ochrony prawa własności przemysłowej oraz ochrony praw autorskich i pokrewnych

 • przygotowywanie projektów umów dotyczących przenoszenia praw i udzielania licencji, a także umów dotyczących stworzenia określonych utworów dla potrzeb działalności reklamowej, filmowej, architektonicznej
 • uczestnictwo w negocjacjach dotyczących ww. umów
 • pomocy Klientom w przypadku naruszenia przysługujących im praw własności intelektualnej – uczestnictwo w negocjacjach, przygotowywanie pozwów i prowadzenie spraw sądowych