• market analysis,
 • customer marketing support at the stage of entering the Polish market
 • preparation of a list of prospective customers; contact and initial selection in cooperation with the customer
 • organisation of foreign business trips; language support during meetings with selected partners; assistance during initiation of collaboration
 • temporary management
 • Analisi di mercato,
 • Strumenti di marketing ad hoc,
 • Mappature di Partner commerciali, potenziali clienti e selezione preliminare in accordo con il cliente,
 • Organizzazione di missioni commerciali in Polonia, supporto linguistico durante gli incontri con i partner selezionati e supporto in fase di avviamento della cooperazione,
 • Temporary management.
 • Analiza rynku,
 • Wsparcie marketingowe klienta na etapie wchodzenia na rynek polski,
 • Przygotowanie listy potencjalnych kontrahentów oraz kontakt i wstępna selekcja we współpracy z klientem,
 • Organizacja delegacji za granicę, wsparcie językowe podczas spotkań z wybranymi partnerami i pomoc w trakcie rozpoczęcia   współpracy,
 • Temporary management.

This post is password protected. To view it please enter your password below:

We are a modern consulting company established specifically to address the needs of Polish and foreign enterprises operating in Poland, particularly Italian enterprises conducting business in Poland.

Our activity is mainly concentrated in southwestern Poland, where the majority of the country’s industry is located, with a main focus on household appliance, automotive and mechanical industries.

We specialize in comprehensive implementation of investment processes in Poland, securing EU funding for implementation and development of investments, legal advisory, accounting and tax services and assistance in the development of business plans, financial analyses and market research.

Siamo una moderna società di consulenza costituita appositamente per venire incontro alle esigenze delle imprese polacche ed estere, in particolare quelle italiane, che svolgono la propria attività in Polonia.

La nostra attività si concentra principalmente nella parte sud-occidentale della Polonia, dove è localizzata la maggior parte dell’industria nel settore dell’elettrodomestico, automobilistico e meccanico.

Siamo specializzati nella complessiva realizzazione di processi d’investimento in Polonia, nell’acquisizione di contributi europei a fondo perduto per la realizzazione e sviluppo di progetti d’investimento, in servizi di consulenza legale, contabili e fiscali, nella redazione di business plan, in analisi finanziarie e ricerche di mercato.

Jesteśmy nowoczesną firmą konsultingową stworzoną specjalnie na potrzeby polskich i zagranicznych, szczególnie włoskich, przedsiębiorstw prowadzących inwestycje na terenie Polski.

Nasza działalność skupia się głównie w południowo – zachodniej Polsce, gdzie koncentruje się większa część przemysłu, zwłaszcza branż: AGD, motoryzacyjnej i mechanicznej.

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji procesu inwestycyjnego w Polsce, pozyskiwaniu dofinansowania zewnętrznego z funduszy unijnych na realizację lub rozwój inwestycji, doradztwie prawnym, usługach księgowych i podatkowych oraz opracowywaniu biznesplanów, analiz finansowych i badań rynku.

We know how significant it is for the business to apply more responsible and ethical practice towards all of the social groups it influences through its operations. Therefore, we are proud to providing financial support to the children of an orphanage in Bierutów.

Wiemy, jak istotne jest to, aby biznes postępował bardziej odpowiedzialnie i etycznie względem wszystkich grup społecznych, na które wywiera wpływ poprzez swoją działalność. Dlatego podejmujemy działania o charakterze społecznym, wspierając dzieci z Domu Dziecka w Bierutowie.

Many years of consulting experience has brought with it cooperation from Polish and Italian clients who have opened daughter-companies in Poland. Since our inception, we have cooperated with numerous enterprises of differing natures and needs. Our clients include both large corporations and medium production and service-providing companies, but large or small they are all the same in that they are organizations that want to develop and introduce changes. The one thing that creates an effective, partnership-based relationship with our clients is our joint pursuit of effectiveness, a wide understanding of the business, and our ability to take care of the balanced and permanent development of a company.

We are honored and pleased to present written recommendations from our clients. The confidence that they put in us is invaluable.

Wieloletnie doświadczenie konsultingowe firmy zaowocowało współpracą z Klientami polskimi, a także włoskimi, którzy otworzyli w Polsce swoje spółki córki. Od momentu powstania współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami o zróżnicowanej specyfice i potrzebach. Naszymi Klientami są zarówno firmy duże, jak i średnie, produkcyjne i usługowe, jednak przede wszystkim są to organizacje, które chcą się rozwijać i wdrażać zmiany. To, co tworzy efektywne i partnerskie relacje we współpracy z naszymi Klientami to wspólne dążenie do podnoszenia skuteczności, szerokie rozumienie biznesu Klienta, dbałość o zrównoważony i trwały rozwój.

Mamy zaszczyt i przyjemność przedstawić pisemne rekomendacje od naszych Klientów. Zaufanie, którym obdarzyli nas Klienci, jest dla nas nieocenione.

Molti anni d’esperienza nella consulenza hanno permesso alla nostra impresa d’avviare una cooperazione con molti Clienti polacchi ed italiani che hanno aperto in Polonia le loro società controllate. Collaboriamo con diverse aziende di diverse entità ed esigenze. Tra i nostri Clienti ci sono sia grandi aziende che piccole-medie imprese, società di produzione e servizi; sono tutte organizzazioni che dimostrano una grande volontà di sviluppo e d’implementazione delle modifiche. Quello che contribuisce alla creazione delle effettive relazioni di partnership con i nostri Clienti è il desiderio comune di realizzare in modo efficacie l’interesse del nostro Cliente.

Abbiamo l’onore e il piacere di presentare le referenze dei nostri Clienti. La fiducia che ci hanno accordato è per noi un grande valore di cui siamo molto orgogliosi.

Contatti

“BGC GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. k.
ul. Wawrzyniaka 6
53-022 Wrocław, PL

tel.: +48 71 338 65 30
fax: +48 71 338 65 55

NIP 8992681839
KRS 0000339717

 

Il nostro ufficio è a Wrocław ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00.

Vi invitiamo a scaricare i file con le richieste d’offerte relative ai progetti:

A partire dal mese di aprile 2011 fino a marzo 2013 abbiamo realizzato, nell’ambito del Programma Operativo – Economia Innovativa, Asse prioritario VI – Economia polacca sul mercato internazionale, Misura 6.1 Passaporto per l’esportazione, il progetto intitolato “Implementazione del Piano di Sviluppo dell’Esportazione nella società “BGC Group Sp. z o.o.” Spółka komandytowa”.

La realizzazione del progetto ci ha consentito di entrare in nuovi mercati e di consolidare la nostra posizione competitiva nei mercati esteri, di conseguenza ha contribuito all’aumento della quota delle vendite dei servizi all’estero nel totale delle vendite dei servizi di Bosetti Global Consulting.

Per avere maggiori informazioni sul progetto rivolgersi a Barbara Chaczko.

 

Contatto:
tel.: +48 71 338 65 30  |  fax: +48 71 338 65 65  |  e-mail: barbara.chaczko@bosetti.pl

POIG – www.poig.gov.pl
UE – www.europa.eu

Programma di sviluppo delle esportazioni é un documento che definisce la strategia aziendale d’export e le singole fasi di realizzazione della stessa. L’elaborazione del Programma di sviluppo delle esportazioni é la condizione indispensabile per poter presentare la domanda di cofinanziamento nel quadro del programma Passaporto per l’export. Il Programma di sviluppo delle esportazioni viene assoggettato alla valutazione sotto il profilo contenutistico da parte dell’Organismo Finanziatore Regionale. La verifica con esito positivo consente di presentare la domanda di sovvenzione fino a 200.000 PLN.

In conformità ai requisiti dell’Agenzia Polacca per lo Sviluppo dell’Imprenditoria (PARP), il Programma di sviluppo delle esportazioni che elaboriamo comprende i seguenti elementi:

 • l’informazione sulla data di inizio di preparazione dei documenti
 • vari studi relativi all’analisi della competitività dell’impresa sotto l’aspetto dei prodotti e servizi che offre
 • vari studi relativi alla scelta dei mercati finali per l’attività di export
 • vari studi relativi alla ricerca dei mercati di riferimento selezionati
 • la descrizione dell’attuale situazione dell’impresa nelle più importanti aree d’attività e piani d’ampliamento dell’attività dell’impresa con particolare attenzione allo sviluppo attraverso le esportazioni
 • l’analisi SWOT per l’export di ogni tipologia di prodotto/servizio su ogni mercato finale previsto
 • la descrizione degli obiettivi e della strategia d’export
 • la raccomandazione dello sviluppo dell’attività d’export
 • l’indicazione e giustificazione della scelta delle attività da realizzare a cura dell’impresa
 • il valore stimato dei costi necessari per finanziare le attività indispensabili per attuare la strategia sviluppata
 • la time-table d’implementazione della strategia d’export
 • Il requisito imposto dall’Unione Europea é che il Programma di sviluppo delle esportazioni debba essere elaborato da una società di consulenza esterna.

Vantiamo grande esperienza nella preparazione delle analisi di mercato, del contesto concorrenziale dell’impresa e del potenziale dei mercati esteri. Il team che elabora Programmi di sviluppo delle esportazioni é composto da specialisti in vari settori grazie ai quali siamo in grado di sviluppare in modo professionale la strategia delle esportazioni. I Programmi di sviluppo delle esportazioni che elaboriamo comprendono dati affidabili ed analisi di mercato attendibili. Tali Programmi sono, quindi, elementi molto importanti, specie, nella fase antecedente all’entrata di un’azienda sui mercati esteri perché consentono di valutare bene il potenziale del loro business rispetto al mercato di riferimento.

Contatto:
tel.: +48 71 338 65 30  |  fax: +48 71 338 65 65  |  e-mail: info@bosetti.pl

Programma Operativo Conoscenza, Educazione e Sviluppo (POCES)

POCES è un programma che da un lato risponde alle esigenze di riforme in aree quali: occupazione, inclusione sociale, educazione, istruzione superiore, salute e buon governo, e da un altro offre il sostegno diretto alle aree che necessitano del sostegno dal livello nazionale giustificato dalle ragioni oggettive. Nel programma, oltre ai fondi FSE, saranno disponibili anche fondi dell’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, per cui il sostegno alle persone giovani fino a 29 anni di età avviene nell’ambito del POCES e non dei Programmi Operativi Regionali.

Inoltre POCES prevede il sostegno alle innovazioni sociali, ai progetti di mobilità a livello internazionale e di cooperazione transnazionale nonché all’istruzione superiore.

L’obiettivo del POCES è quello di sostenere le riforme in aree quali: occupazione, inclusione sociale, educazione, istruzione superiore, salute e buon governo. Inoltre POCES è orientato al sostegno alle innovazioni sociali ed alla cooperazione transnazionale.

POCES prevede gli interventi nei seguenti settori:

 • occupazione e mobilità della manodopera
 • inclusione sociale e lotta contro la povertà
 • investimenti sull’istruzione, competenze e apprendimento permanente
 • rafforzamento della funzionalità ed efficienza dello Stato

Nell’ambito del POCES le imprese possono partecipare ai concorsi relativi alle aree tematiche delle seguenti azioni:

Programmi Operativi Regionali

L’obiettivo dei 16 Programmi Operativi Regionali è quello di sfruttare efficacemente il potenziale di sviluppo specifico regionale ed altro potenziale a livello territoriale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del paese – crescita, occupazione e coerenza a lungo termine.

Ciascuno dei 16 voivodati ha predisposto un proprio Programma Operativo Regionale che prevede l’intervento nelle seguenti aree:

 • Rafforzamento della competitività delle regioni
 • Miglioramento della qualità di vita degli abitanti delle regioni attraverso lo sfruttamento del potenziale regionale
 • Eliminazione delle barriere allo sviluppo.

Programma Operativo Sviluppo Innovativo

L’obiettivo principale del Programma Operativo Sviluppo Innovativo é la crescita dell’innovatività dell’economia polacca.

Ciò significa l’incremento delle spese per le attività di ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese. La premessa più importante del Programma Operativo Sviluppo Innovativo è quella di sostenere la realizzazione dell’intero processo di creazione dell’innovazione, quindi dalla fase di nascita dell’idea, attraverso la fase delle attività di ricerca e sviluppo fino alla commercializzazione dei risultati dei lavori di ricerca, ossia all’introduzione sul mercato.

Motto chiave del Programma: sostegno ai progetti dall’idea al mercato. Il Programma è dedicato innanzi tutto alle imprese che intendono realizzare progetti innovativi legati alla ricerca e sviluppo, alle tecnologie moderne, agli investimenti d’importanza vitale per l’economia o all’implementazione e utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. L’obiettivo del Programma é quello di fornire il sostegno all’innovazione in senso lato.

Il Programma sostiene le azioni nell’ambito dell’innovazione di prodotto, di processo, del marketing e dell’organizzazione che contribuiscono, direttamente o indirettamente, alla creazione e allo sviluppo delle imprese innovative.

Il sostegno previsto nel quadro del Programma viene concesso indipendentemente dal settore ramo o al quale si riferisce. Sono esclusi dal sostegno innovazioni a livello locale o regionale in quanto questo tipo d’innovazione è promossa e sostenuta dai Programmi Operativi Regionali e dal Programma Operativo per lo Sviluppo della Polonia dell’Est. Del sostegno nel quadro del Programma possono beneficiare progetti innovativi sia a livello nazionale, che internazionale.

Nell’ambito del Programma Operativo Sviluppo Innovativo le imprese possono partecipare ai concorsi relativi alle aree tematiche delle seguenti azioni:

Abbiamo assistito diversi progetti d’investimento, progetti infrastrutturali, progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati dai fondi dell’Unione europea, nell’ambito dei quali abbiamo predisposto numerose application form con relativi allegati, business plan, analisi, studi di fattibilità, piani di sviluppo delle esportazioni.

Siamo esperti nei seguenti programmi operativi: Programma Operativo Sviluppo Intelligente, Programmi Operativi Regionali, Programma Operativo Infrastruttura e Ambiente e Programma Operativo Conoscenza Educazione Sviluppo. Con molti nostri Clienti collaboriamo in base a contratti a lungo termine, il che dimostra senz’altro l’alta qualità dei servizi forniti e la diligenza nella realizzazione delle commesse.

Puntiamo sempre alla più alta qualità dei nostri servizi ed alla cura dei progetti in corso di realizzazione, dalla fase di progettazione fino alla loro ultimazione e liquidazione. Il supporto complessivo nell’acquisizione delle sovvenzioni comunitarie comprende:

consulenza nell’ambito delle sovvenzioni comunitarie e realizzazione dei progetti  

 • individuazione delle necessità d’investimento del Cliente
 • selezione delle fonti di cofinanziamento più adeguate
 • preparazione della documentazione completa per la presentazione del progetto, compresi i necessari allegati (domanda, studio di fattibilità, previsioni finanziarie, bussines plan, ricerche di mercato, opinioni relative all’innovazione)
 • supporto nell’ottenimento del credito per coprire il cosiddetto “contributo proprio”
 • consulenza nel corso di realizzazione dell’investimento per la corretta liquidazione materiale e finanziaria del progetto
 • supporto nella gestione delle procedure amministrative, nella liquidazione delle sovvenzioni
 • audit del progetto
 • gestione strategica del progetto

acquisizione dei contributi dell’Unione europea per la realizzazione degli investimenti programmati dai nostri Clienti  

 • siamo specialisti nell’acquisizione dei finanziamenti dai fondi strutturali dell’Unione europea nell’ambito del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, in particolare nel quadro del Programma Operativo Sviluppo Intelligente

verifiche ed analisi economiche e finanziarie 

 • business plan
 • studi di fattibilità
 • analisi del mercato
 • predisposizione dei piani di sviluppo delle esportazioni

Tra i documenti da inviare deve essere compreso il curriculum vitae con le informazioni relative al posto per il quale si fa richiesta. Inoltre al curriculum vitae deve essere allegata una delle seguenti clausole:
Ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) del regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, L 119 del 4.05.2016) acconsento al trattamento dei miei dati personali ai fini della selezione del personale in corso.
oppure
Ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) del regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, L 119 del 4.05.2016) acconsento al trattamento dei miei dati personali ai fini della selezione del personale in corso e delle selezioni future.

CV

E-mail

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, L 119 del 4.05.2016) si informa quanto segue:
1) Il Titolare dei Suoi dati personali è la società „BGC Group Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. K., ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 6, 53-022 Wrocław.
2) L'Ispettore per la Tutela dei Dati Personali è il Sig. Andrzej Burkiewicz. Contatto: e-mail: iod@bosetti.pl, telefono: + 48 601 582 750.
3) I Suoi dati personali saranno trattati ai fini della selezione del personale in corso e delle selezioni future – ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a del regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016 e del Codice del Lavoro del 26 giugno 1974.
4) I Suoi dati personali saranno conservati per la durata della selezione del personale in corso e delle selezioni future, comunque per un periodo non superiore ai 3 anni dalla data di ricevimento.
5) I destinatari dei Suoi dati personali saranno soltanto soggetti autorizzati ad ottenere i dati in base alla norme di legge, soggetti collaboratrici nel corso del processo di selezione del personale e soggetti facenti parte del gruppo Bosetti Global Consulting: „BGC Group Sp. z o.o.”. Sp. K., Brix Sp. z o. o., Storno Sp. z o. o., Human Resources Consulting Bosetti Agnieszka, BGC Real Estate Sp. z o. o.
6) Lei ha il diritto di richiedere al titolare l’accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati e il diritto di ritirare il consenso in qualsiasi momento.
7) Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.
8) Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio in base alle norme di legge, mentre per le altre finalità è facoltativo.


Bosetti Global Consulting, al fine di rendere i propri servizi di consulenza legale sempre più aderenti alle esigenze dei propri clienti, sia in termini di specializzazione e che di celerità, ha sviluppato una Piattaforma di Studi Legali in grado di soddisfare con rapidità ed eccellenza tutte le esigenze di carattere legale.

consulenza legale operativa

 • analisi legale
 • assistenza legale ai progetti d’investimento
 • predisposizione di ogni tipo di contratto e documento
 • rappresentanza del Cliente nel corso di trattative, durante incontri e colloqui
 • rappresentanza del Cliente di fronte ai tribunali ordinari ed amministrativi, alle istanze arbitrali, agli organismi dell’amministrazione pubblica ed enti territoriali
 • consulenza legale
 • recupero crediti
 • pareri sui contratti commerciali
 • mediazione commerciale e nelle cause civili, anche con partecipazione di un mediatore giudiziario

assistenza legale nell’ambito del diritto commerciale societario

 • costituzione e trasformazione delle società commerciali, procedimenti d’iscrizione delle società nel Registro Nazionale Giudiziario, liquidazioni delle società
 • analisi legale di statuti societari
 • predisposizione della documentazione legata al funzionamento delle società di diritto commerciale, stesura e modifiche dei contratti, dei regolamenti, nomina e trasformazione degli organi societari, predisposizione delle bozze dei verbali e delle delibere, anche quelli relativi all’approvazione del bilancio, alla destinazione degli utili o alla copertura delle perdite, alla continuità aziendale, all’approvazione dell’operato, alla nomina e revoca dei membri del consiglio di amministrazione, al pagamento dei dividendi, al corrispettivo per membri del consiglio di amministrazione, alla concessione dell’assenso alla vendita / all’acquisto di quote o immobili, alle modifiche del contratto di società ecc.,
 • consulenza legale nell’ambito delle problematiche legate al funzionamento degli organi delle società commerciali, quali ad esempio l’annullamento delle delibere ecc.
 • assistenza completa alle formalità relative all’iscrizione nel Registro Nazionale delle Imprese delle modifiche legate all’attività delle società di capitali e di persone
 • gestione delle procedure di fusione, scissione e di vendita di ramo d’azienda delle società secondo le modalità previste dalla legge

assistenza legale nell’ambito del diritto del lavoro

 • preparazione di opinioni legali nel caso di dubbi interpretativi sorti nell’ambito della normativa vigente
 • stesura di atti giuridici nell’ambito del diritto del lavoro
 • collaborazione continua nella fornitura di consulenze legali relative all’applicazione ed all’osservanza del diritto del lavoro

audit immobiliare comprendente aspetti chiesti dal Cliente

 • analisi della situazione di fatto e di diritto rilevata nei libri fondiari e negli atti dei libri fondiari
 • verifica del contenuto del registro fondiario
 • analisi delle problematiche legate al diritto di prelazione e/o d’acquisto
 • verifica degli onari finanziari sugli immobili a titolo dei debiti fiscali e previdenziali
 • analisi degli immobili per quanto riguarda l’applicazione delle norme di diritto ambientale
 • analisi dei permessi per costruire e d’agibilità
 • verifica dell’accessibilità ai servizi ed al controllo dei contratti stipulati con amministratori delle reti di distribuzione
 • verifica di ogni altra questione relativa alla necessità dell’ottenimento di eventuali autorizzazioni all’acquisto d’immobili

sorveglianza e gestione delle pratiche relative al diritto dell’ambiente, comprese quelle relative alla gestione dei rifiuti

 • sostituzione nei procedimenti amministrativi e giudiziario – amministrativi
 • stesura delle domande per ottenere decisioni ambientali
 • consulenza continua ai gestori degli impianti che hanno un impatto ambientale ed alle imprese che si occupano di recupero (compreso il risanamento di terreni), smaltimento, trasporto e raccolta dei rifiuti.

assistenza legale nell’ambito della tutela del diritto per la proprietà industriale, diritti d’autore ed affini

 • stesura delle bozze dei contratti relativi al trasferimento dei diritti ed alla concessione delle licenze nonché dei contratti relativi alla creazione di determinate opere per l’attività pubblicitaria, cinematografica ed architettonica
 • partecipazione ai negoziati aventi per oggetto le condizioni dei contratti di cui sopra
 • assistenza ai Clienti in caso di violazione dei loro diritti in  materia di proprietà intellettuale – partecipazione ai negoziati, preparazione degli atti di citazione e gestione delle cause

gestione paghe, contributi ed amministrazione del personale

 • valutazione, miglioramento e sviluppo del personale
 • preparazione dei contratti di lavoro
 • gestione del processo d’assunzione del personale
 • calcolo delle buste-paghe
 • controllo dell’orario di lavoro del personale
 • statistiche per Ufficio Statistico Centrale (GUS) ed altre istituzioni di pubblica amministrazione
 • preparazione dei rilevamenti informativi personalizzati relativi al personale ed alle buste-paghe

consulenza nell’ambito del diritto di lavoro

 • informazioni sulle norme vigenti del diritto di lavoro

Abbiamo assistito diversi progetti d’investimento, progetti infrastrutturali, progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati dai fondi dell’Unione Europea, nell’ambito dei quali abbiamo  predisposto numerose application form con relativi allegati, business plan, analisi, studi di fattibilità, piani di sviluppo delle esportazioni.

Siamo esperti nei seguenti programmi operativi: Programma Operativo Economia Innovativa, Programmi Operativi Regionali, Programma Operativo Infrastruttura e Ambiente e Programma Operativo Capitale Umano. Con molti nostri Clienti collaboriamo in base a contratti a lungo termine, il che dimostra senz’altro l’alta qualità dei servizi forniti e la diligenza nella realizzazione delle commesse.

Attualmente assistiamo a progetti di investimento dei nostri Clienti per un valore complessivo superiore ai 60 milioni di Euro.

Puntiamo sempre alla più alta qualità dei nostri servizi ed alla cura dei progetti in corso di realizzazione, dalla fase di progettazione fino alla loro ultimazione e conclusione. Il supporto nell’acquisizione delle sovvenzioni comunitarie comprende:

consulenza nell’ambito delle sovvenzioni comunitarie e realizzazione dei progetti

 • individuazione delle necessità d’investimento del Cliente
 • selezione delle fonti di cofinanziamento più adeguate
 • preparazione della documentazione completa per la presentazione del progetto, compresi i necessari allegati (domanda, studio di fattibilità, previsioni finanziarie, bussines plan, ricerche di mercato, opinioni relative all’innovazione)
 • supporto nell’ottenimento del credito per coprire il cosiddetto “contributo proprio”
 • consulenza nel corso di realizzazione dell’investimento per la corretta liquidazione materiale e finanziaria del progetto
 • supporto nella gestione delle procedure amministrative, nella liquidazione delle sovvenzioni
 • audit del progetto

acquisizione dei contributi a fondo perduto dell’Unione europea per la realizzazione degli investimenti programmati dai nostri Clienti

 • siamo specialisti nell’acquisizione dei finanziamenti dai fondi strutturali dell’Unione europea nell’ambito del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, in particolare nel quadro del Programma Operativo Economia Innovativa

verifiche ed analisi economiche e finanziarie

 • business plan
 • studio di fattibilità
 • analisi del mercato
 • sviluppo dei programmi di sviluppo per le esportazioni

consulenza fiscale

 • audit fiscali
 • opinioni fiscali
 • monitoraggio fiscale
 • pianificazione fiscale
 • presentazione delle domande perl’ottenimento di una interpretazione fiscale
 • procedimenti fiscale
 • gestione della contabilità in forma semplificata – Księga Przychodów i Rozchodów (Registro Entrate e Uscite)
 • controlling fiscale
 • consulenza fiscale relativamente agli investimenti nelle Zone Economiche Speciali

gestione della contabilità delle imprese

 • tenuta dei libri contabili
 • dichiarazioni fiscali
 • bilanci
 • analisi e rapporti
 • relazioni sulle statistiche e sulle valute
 • bilanci verificati da un revisore dei conti

audit contabile e finanziario

 • verifica e controllo dei bilanci (redatti in conformità ai principi contabili polacchi, agli International Financial Reporting Standards, agli United States Generally Accepted Accounting Principles ed ai principi italiani)
 • trasformazione dei bilanci
 • verifica e redazione dei bilanci e dei dati necessari per prospetti per la Borsa
 • audit finanziario
 • analisi due diligence

altro

 • servizi nell’ambito della contabilità gestionale
 • dichiarazioni Intrastat
 • sede legale

consulenza per investimenti

 • pianificazione strategica ed organizzativa
 • gestione strategica
 • gestione delle modifiche

consulenza finanziaria

 • ricerca di fonti di finanziamento ottimali per gli investimenti dei nostri Clienti
 • assistenza nelle procedure di credito e leasing
 • intermediazione nei contatti con banche ed altri istituti finanziari

investimenti nelle Zone Economiche Speciali

 • procedure d’ottenimento delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività nelle Zone Economiche Speciali
 • supporto nel corso del processo d’investimento
 • informazioni sul contesto normativo ed economico
 • aiuto nella scelta della localizzazione per l’investimento e la presa visione deiluoghi dell’investimento
 • identificazione di fornitori e contraenti (nel corso del processo d’investimento)
 • facilitazione dei contatti con le autorità di governo a livello centrale e locale

rappresentanza fiscale

 • Fabrizio Bosetti Vi rappresenta personalmente in qualità di procuratore fiscale o legale. A seconda del contratto, agisce in nome e per conto del Cliente rappresentandolo davanti alle autorità fiscali, agli organi preposti agli accertamenti fiscali, agli organi doganali, all’ufficio statistico ed agli altri organismi dell’amministrazione pubblica. Possono essere anche oggetto di conferimento i poteri di firma di dichiarazioni fiscali, di dichiarazioni per l’aggiornamento di dati fiscali, delle domande d’identificazione e aggiornamento dati presso la pubblica amministrazione, ricorsi, lettere, richieste e tutti gli altri documenti necessari per la corretta rappresentanza della società.

supporto alle imprese estere che entrano nel mercato polacco

 • ricerca dei terreni per investimenti, conformi al profilo dell’attività dei nostri Clienti
 • iscrizione dell’impresa nei relativi registri
 • ricerca di business partner
 • verifica dell’affidabilità dei partner esteri
 • gestione paghe e contributi, amministrazione del personale, assistenza contabile, legale e fiscale
 • processo di selezione del personale per i nostri Clienti
 • analisi delle procedure amministrative vigenti presso i nostri Clienti ed implementazione dei progetti che migliorano l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali

Offriamo servizi di consulenza altamente specializzati, in particolare, consulenza fiscale, legale, strategica e per investimenti. Ci specializziamo nell’acquisizione delle sovvenzioni a fondo perduto dell’Unione europea. AI nostri Clienti garantiamo una completa assistenza contabile, compresa la gestione delle buste-paghe e dei contributi nonché dell’amministrazione del personale. Proprio l’ampiezza e la completezza dei servizi stanno alla base della nostra attività. Ci adoperiamo affinché la collaborazione con i nostri Clienti sia basata sulla partnership che favorisce il raggiungimento dei migliori risultati commerciali. Tutti i nostri servizi sono personalizzati e corrispondono ai fabbisogni dei Clienti, perché ogni progetto che seguiamo richiede un approccio individuale.

 • consulenza per investimenti
 • consulenza finanziaria
 • investimenti nelle Zone Economiche Speciali
 • rappresentanza fiscale
 • supporto alle imprese estere che entrano nel mercato polacco
 • Analisi di mercato,
 • Strumenti di marketing ad hoc,
 • Mappature di Partner commerciali, potenziali clienti e selezione preliminare in accordo con il cliente,
 • Organizzazione di missioni commerciali in Polonia, supporto linguistico durante gli incontri con i partner selezionati e supporto in fase di avviamento della cooperazione,
 • Temporary management.
 • consulenza fiscale
 • gestione della contabilità d’impresa e delle società commerciali
 • audit contabile e finanziario
 • consulenza nell’ambito dell’acquisizione del finanziamento (crediti, leasing, fideiussioni bancarie)
 • consulenza nell’ambito delle sovvenzioni comunitarie e realizzazione dei progetti
 • acquisizione dei contributi a fondo perduto dell’Unione europea per la realizzazione degli investimenti programmati dai nostri Clienti
 • verifiche ed analisi economiche e finanziarie
 • consulenza strategica nella gestione dei progetti
 • audit dei progetti
 • gestione paghe, contributi ed amministrazione del personale
 • consulenza nell’ambito del diritto di lavoro
 • assistenza legale nell’ambito del diritto commerciale societario
 • assistenza legale nell’ambito del diritto del lavoro
 • audit immobiliare comprendente aspetti chiesti dal Cliente
 • sorveglianza e gestione delle pratiche relative al diritto dell’ambiente, comprese quelle relative alla gestione dei rifiuti
 • assistenza legale nell’ambito della tutela del diritto per la proprietà industriale, diritti d’autore ed affini

Catalogo di Bosetti Global Consulting:

Bosetti Global Consulting

Le zone economiche speciali sono aree amministrativamente distinte all’interno del territorio polacco, destinate alla conduzione di attività economiche a condizioni preferenziali. All’interno di queste zone le imprese godono di trattamenti fiscali speciali (fino al 45% delle spese di investimento sostenute) e possono avviare l’attività nel terreno già urbanizzato ed appositamente preparato. Nella regione della Bassa Slesia e nei dintorni funzionano quattro zone a statuto speciale: 1. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST – PARK” [Zona Economica Speciale di Wałbrzych “INVEST – PARK”]; 2. Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości [Zona Economica Speciale di Piccola Imprenditoria presso Kamienna Góra]; 3. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna [Zona Economica Speciale presso Legnica] e 4. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna [Zona Economica Speciale presso Katowice].

 • infrastruttura dei trasporti ben sviluppata, facile raggiungibilità della regione, vicinanza alle tre capitali: Praga, Berlino e Varsavia
 • moderna struttura dell’economia, presenza di molte aziende a capitale straniero
 • attività economica e sociale di alto livello
 • infrastruttura tecnica ben sviluppata
 • alto livello di competenze professionali degli abitanti della regione con costi di lavoro relativamente bassi
 • rilevante potenziale educativo, scientifico e culturale (Breslavia – il terzo tra i poli scientifici ed accademici più importanti in Polonia)
 • molte opportunità per investimenti nelle Zone Economiche Speciali
 • diverse istituzioni a sostegno dell’imprenditoria che creano un clima favorevole per gli investitori ed incoraggiano lo spirito d’impresa
 • economia in dinamico sviluppo, orientata alla collaborazione a livello europeo

La regione della Bassa Slesia occupa una superficie di circa 20.000 km2, ossia il 6,4% del territorio nazionale polacco, abitata da quasi tre milioni d’abitanti (7,6% della popolazione polacca). Con le sue 90 città (il 10,2% di tutte le città in Polonia) è una delle regioni piu’ urbanizzate. Nel territorio della Bassa Slesia operano oltre 300.000 operatori economici, di cui 5.800 sono società a capitale straniero. Il numero delle imprese è in continua crescita. Il tasso di disoccupazione nella regione presenta una tendenza costante alla diminuzione.

La Bassa Slesia è una regione molto interessante per chi intende investire in Polonia nel settore industriale. La sua attrattivà consiste nell’offrire una combinazione di vantaggi di cui si può beneficiare esercitandovi l’attività economica, quali: la riduzione delle spese d’investimento e dei costi operativi correnti, e di conseguenza la più facile massimizzazione degli utili e la riduzione del rischio d’insuccesso nell’investimento.

Secondo il rapporto annuo pubblicato da FDI Magazine – Financial Times Group la Bassa Slesia è stata classificata tra le prime migliori localizzazioni per investimenti in Europa.

 • siamo presenti sul mercato polacco come consulenti dal 1990
 • vantiamo una posizione consolidata sul mercato
 • abbiamo conquistato la fiducia di oltre 100 Clienti
 • il fatturato annuo dei Clienti presenti nel nostro portfolio supera i 2 miliardi di zloty, con oltre 4.500 dipendenti
 • abbiamo realizzato in Polonia 70 progetti d’investimento ad alto contenuto tecnologico, assistendo i nostri Clienti dalla fase di start up fino al momento in cui le aziende sono divenute totalmente autonome
 • vantiamo una ricca esperienza acquisita nel corso di realizzazione di diversi progetti comunitari, privatizzazioni, fusioni e acquisizioni
 • offriamo servizi completi dedicati al Cliente italiano, in lingua polacca, italiana e inglese
 • garantiamo un approccio individuale ad ogni Cliente, la nostra collaborazione si basa sulla partnership e sulla fiducia
 • siamo in grado di reagire con flessibilità alle richieste del mercato
 • ci differenziamo dalla concorrenza grazie alla ricerca e all’implementazione di soluzioni innovative
 • collaboriamo con oltre 30 istituzioni rinomate, quali: Zone Economiche Speciali, banche, società di leasing, studi di avvocati, notai, aziende informatiche, studi architettonici, agenzia di assicurazioni, enti pubblici ecc. Siamo quindi pronti a fornire un valido ed efficiente supporto ai nostri Clienti per ogni iniziativa imprenditoriale
 • assumiamo oltre 40 specialisti esperti, tra l’altro: consulenti d’impresa, avvocati, fiscalisti, economisti, ragionieri, controllori finanziari, revisori

Le origini di Bosetti Global Consulting risalgono al 1990. Bosetti Global Consulting è stata fondata da Fabrizio Bosetti, esperto in consulenza finanziaria e fiscale in Polonia ed in Italia, il quale appoggia lo sviluppo dei nostri Clienti fornendo loro costante consulenza amministrativa ed un supporto imprenditoriale professionale.
Ciò che ci contraddistingue è un approccio personalizzato ai problemi dei nostri Clienti, ed il nostro obiettivo è quello di ridurre al minimo i rischi legati ai loro investimenti. Grazie ad oltre vent’anni d’esperienza nella fornitura dei servizi d’altissima qualità, nella collaborazione con i migliori esperti e con rinomate aziende partner, siamo in grado d’offrire un sistema complessivo di servizi di consulenza che permette ai nostri Clienti di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo del proprio core business.

Nel corso di 20 anni d’attività oltre 100 Clienti, principalmente del settore degli elettrodomestici, automobilistico e meccanico, ci hanno accordato la loro fiducia. Il fatturato annuo dei Clienti facenti parte del nostro portfolio supera i 2 miliardi di zloty, con oltre 4.500 persone assunte. Abbiamo supportato progetti d’investimento per oltre 70 imprese, dall’acquisizione di finanziamenti, alla ricerca dei siti industriali, alla collaborazione con studi d’architettura ed imprese di costruzione, fino alla ricerca del personale.

Il nostro team comprende oltre 40 specialisti polacchi ed italiani, quali: consulenti d’impresa, avvocati, fiscalisti, economisti, ragionieri, controllori finanziari, revisori.

Collaboriamo con oltre 30 istituzioni partner, quali: Zone Economiche Speciali, banche, società di leasing, studi di avvocati, notai, aziende informatiche, studi architettonici, agenzia di assicurazioni, enti pubblici ecc. Siamo quindi pronti a fornire un valido ed efficiente supporto ai nostri Clienti per ogni iniziativa imprenditoriale.

Bosetti Global Consulting gestisce lo sviluppo del gruppo:

 • Bosetti Global Consulting – consulenza per investimenti, consulenza finanziaria, investimenti nelle Zone Economiche Speciali, pianificazione strategica ed organizzativa, rappresentanza fiscale, contributi europei a fondo perduto, supporto alle società estere interessate ad investire sul mercato polacco, consulenza legale in tutti i settori del diritto
 • Human Resources – amministrazione del personale, gestione delle buste paghe e contributi; diritto di lavoro
 • Brix – consulenza fiscale, tenuta della contabilità completa delle società e contabilizzazione dell’attività economica, audit nell’area contabile e finanziaria
 • EC Consulting Leader – relazioni con i clienti, ricerche ed analisi del mercato
 • BGC Real Estate – affitto dell’ufficio per le sedi legali dei clienti
 • Storno – soluzioni contabili, HR e la gestione di buste-paghe, servizi di consulenza finanziaria ed assicurativa.

BENVENUTI IN BOSETTI GLOBAL CONSULTING

Siamo una moderna società di consulenza, costituita appositamente per venire incontro alle esigenze delle imprese polacche ed estere, in particolare quelle italiane, che svolgono l’attività nel territorio polacco.

La nostra attività si concentra principalmente nella parte sud-occidentale della Polonia, dove è localizzata la maggior parte dell’industria innanzi tutto del settore degli elettrodomestici, automobilistico e meccanico.

Siamo specializzati nella realizzazione complessiva del processo d’investimento in Polonia, nell’acquisizione dei contributi europei a fondo perduto  per la realizzazione e sviluppo di progetti d’investimento, in servizi di consulenza legale, contabili e fiscali, in redazione di business plan, in analisi finanziarie e di ricerche di mercato.

V’invitiamo ad approfondire la nostra offerta di servizi.

Since April 2011 to March 2013, in the frame of the Operational Program – Innovative Program, Priority VI – Polish economy on the international market, Activity 6.1 Passport for exports, we have realized the project „Implementation of the Exports Development Plan in the company “BGC Group Sp. z o.o.” Spółka komandytowa”.

Realization of the project permited us to enter new markets and allowed us to enhance the competitive position of the company on foreign markets, and therefore has contributed to increasing share of sale of these services abroad in the general sale of services of the Bosetti Global Consulting.

Information concerning the realized project is provided by Barbara Chaczko.

 

Contact:
tel.: +48 71 338 65 30  |  fax: +48 71 338 65 65  |  e-mail: barbara.chaczko@bosetti.pl

POIG – www.poig.gov.pl
UE – www.europa.eu

Export Development Plan (PRE) is a document defining the export strategy of the company and stages of its realization. Drafting of the PRE is the condition to apply for funds in the frame of the Passport for Export. The PRE is subject to merit assessment of the Regional Financing Institution (RIF). Positive verification of the PRE gives a possibility to apply for a subsidy in the amount of up to PLN 200 thousand.

According to the requirements of PARP, the Export Development Plan drafted by us includes the following elements:

 • information on the date of commencing preparation of the document
 • documents regarding the analysis of the competitive position of the enterprise in terms of products or services of the entrepreneur
 • documents concerning selection of the target markets of the export activity
 • documents concerning research of the selected target markets
 • description of the current situation of the enterprise in the most significant areas of functioning and the forecast of expanding activity of the entrepreneur with special attention to development through export
 • SWOT analysis for export of each type of products/services on each planned target market
 • description of the export objectives and strategy
 • recommendations for development of export activity
 • indication and justification for selection of actions to be realized  by the entrepreneur
 • estimated costs necessary to finance actions for realization of the prepared strategy
 • initial schedule for implementation of the export strategy

The European Union requires providing the Export Development Plan drafted by an external independent advisory company.

We have experience in drafting analyses of the market, competition environment of the market and of the potential of foreign markets. The team working on developing the PRE includes specialists in different areas which allows for professional preparation of the export strategy. Export Development Plans we create contain reliable data, good market analyses which is a condition necessary before entering foreign markets as it allows to assess the potential of the foreign market.

Contact:
tel.: +48 71 338 65 30  |  fax: +48 71 338 65 65  |  e-mail: info@bosetti.pl

Regional Operational Programmes (ROP)

A total of sixteen Regional Operational Programmes have been launched to ensure effective utilization of specific regional and territorial development potentials to achieve national development objectives in the areas of growth, employment and cohesion in the long term perspective.

Each of the 16 provinces developed its own Regional Operational Programme in the following areas:

 • Increasing competitiveness of the region
 • Improving quality of life for citizens through better use of regional potentials
 • Eliminating barriers impeding development.

Regional Operational Programme for Dolnośląskie Voivodeship

Operational Programme Knowledge, Education and Development (POWER)

POWER is a two-tier operational programme addressing the need for reforms in the areas of employment, social inclusion, education, health and good governance and providing direct support in areas where support at a national level is justified by objective considerations. In addition to EFS funds, the programme also provides funding under the Youth Employment Initiative. Therefore, support for young people under 29 years of age is provided under POWER and not under Regional Operational Programmes.

Support under POWER is also available for social innovations and development of international mobility, transnational cooperation and higher education.

Operational Programme Knowledge Education Development is aimed at supporting employment, social inclusion, education, health and good governance.

POWER is also focused on supporting social innovation and transnational cooperation.

 • Funding under POWER is available for projects in the following areas:
 • employment and labour mobility
 • social inclusion and combating poverty
 • investment in education, skills and lifelong learning
 • strengthening effectiveness and efficiency of the state

Under the programme, entrepreneurs may apply for funding in competitions covering the following measures:

Bosetti Global Consulting, wishing to meet the requirements of its clients ever better, in terms of both specialization and speed of response, has launched a Legal Firm Platform able to provide rapid, high quality services which meet all expectations with regard to legal matters.

ongoing legal service

 • legal analysis
 • legal service of investment projects
 • drafting any type of agreement and document
 • representing clients at negotiations, meetings and conversations
 • representing clients before public, arbitration courts, bodies of governmental and local governmental authorities
 • granting legal advice
 • collecting receivables
 • eviewing commercial agreements
 • business mediation and mediation in civil matters including procedures conducted by court mediator

legal services in the scope of the commercial companies code

 • incorporation and transformation of commercial companies, registration proceedings before the National Court Register (KRS), liquidation
 • legal analysis of the articles of association
 • preparing documentation related to the function of commercial code companies, creating and amending agreements, regulations, establishing and transforming corporate bodies, preparing draft protocols and resolutions e.g. protocols and resolutions on approval of Financial Statements, profit allocation, loss coverage, continued existence of the company, granting a vote of confidence confirming discharge of duties, appointing and dismissing members of the Management Board, payment of dividends, remuneration for members of the Management Board, approval for disposal / acquisition of shares or real estate, changes in the Articles of Association etc.
 • granting legal advice in the scope of problems emerged in relation to the functioning of commercial code companies, connected with, among others, adopting resolutions.
 • full service in the scope of reporting changes to the KRP related to the economic trade of commercial code companies
 • conducting processes related to the merging and division of commercial code companies, with the application of all legally admissible solutions

legal service in the scope of labor law

 • incorporation and transformation of commercial companies, registration proceedings before the National Court Register (KRS), liquidation
 • legal analysis of the articles of association
 • drafting legal opinions in the case of interpretation issues emerged in the light of applicable provisions of law
 • drafting legal acts in the scope of labor law applicable for employers, or modifying them to meet employer expectations
 • constant cooperation in the scope of granting legal information related to the ongoing application and observance of labor law

real estate audits covering areas indicated by the client

 • analysis of legal state and state of facts revealed in land register and land register files
 • verification of land register content
 • analysis of issues related to pre-emptive and/or buy-back rights
 • reporting real estate financial burdens from tax and Social Security receivables
 • analysis of real estate in terms of applying the provisions of the Environment Protection Act
 • analyses of building permits and permits for using buildings
 • checking the availability of service providers and agreements concluded with network administrators
 • verification of all issues related to the necessity to obtain potential permits for the purchase of real estate

supervising and conducting cases in the scope of environmental protection law, including waste administration

 • substitution in administration and court-administration proceedings
 • preparing applications for issuing decisions on the scope of environmental protection
 • constant advisory for entrepreneurs wanting to keep any systems which have an impact on the environment and dealing with recycling (including recycling from land re-cultivation), neutralization, transport and the collection of waste

legal service in the scope of industrial property and protection of copyright and similar

 • preparation of draft agreements concerning the transfer of rights and the granting of licenses, as well as agreements concerning the creation of particular acts for the purpose of advertising, film and architectural activity
 • participation in negotiations concerning the above said agreements
 • assistance to clients in the case of any infringement of IP rights they are eligible for – participation in negotiations, the preparation of claims and the conducting of court cases

payroll-personnel service

 • evaluation, improvement and development of personnel
 • drafting employment contracts
 • managing the recruitment process
 • calculating remuneration
 • control of working time of employees
 • statistics for the Main Statistic Office and other public institutions
 • preparing individual information reports in the scope of payroll and personnel administration upon client request

advisory in the scope of labor law

 • information on the applicable provisions of labor law

We have prepared numerous investment, infrastructural and R&D projects for subsidy through EU funding by drafting applications with appendices, business plans, analyses, feasibility studies and export development plans.

We specialize in operational programs such as Operational Programme Intelligent Development, Regional Operational Programs, Operational Programme Infrastructure and Environment and Operational Programme Knowledge Education Development. Many of our clients cooperate with us based on long-term agreements, proving the high quality of services and reliability we provide.

We strive to provide the highest quality of service and supervise implemented projects right from the planning step through to completion and settlement.

Our comprehensive support in securing EU funds includes:

consultancy on EU subsidies and project implementation

 • identifying client’s investment needs
 • selecting appropriate funding sources
 • preparing complete application documentation including appendices (application, feasibility study, financial forecasts, business plans, market research, opinions on innovativeness)
 • assisting in securing loans for covering so-called own contribution
 • consultancy support throughout the implementation of investments to ensure proper inkind and financial settlement
 • assistance in conducting administrative proceedings and settling subsidies
 • project auditing
 • strategic project management

securing EU funds for investments planned by our Clients

 • We specialize in securing EU structural funds from the European Regional Development Fund, within the framework of the European Regional Development Fund, particularly under Operational Programme Intelligent Development

economic and financial research and analyses

 • business plans
 • feasibility studies
 • market analyses
 • export development plans

tax advisory

 • tax audits
 • tax opinions
 • tax monitoring
 • tax planning
 • moving for tax interpretations
 • tax proceedings
 • keeping tax books (Book of Revenues and Expenses)
 • tax controlling
 • tax advisory concerning investment in Special Economic Areas

accounting and bookkeeping of companies

 • keeping accounting books
 • tax returns
 • financial statements
 • analyses and reports
 • statistical and customs reports
 • balance sheets approved by expert certified auditors

audit in the area of accounting and finance

 • auditing and reviewing financial statements (drafted according to Polish accounting standards, International Financial Reporting Standards, US GAAP standards and Italian standards)
 • converting financial statements
 • auditing and drafting financial statements and necessary data for issue on the stock exchange
 • financial auditing
 • due diligence analysis

other

 • services in the scope of management accounting
 • Intrastat statements
 • registered seat

investment advisory

 • strategic and organizational planning
 • strategic management
 • change management

financial advisory

 • seeking optimal sources of investment funding for our clients
 • servicing credit and leasing procedures
 • intermediation in contacts with banks and other financial institutions

investments in Special Economic Areas (SSE)

 • procedure for obtaining permits for activity in the SSE
 • assistance during the investment process
 • information on the legal-economic environment
 • assistance in selecting the location of an investment and the organization of on-site visits
 • identification of providers and partners (during the investment process)
 • facilitating contacts with central and local authorities

tax representation

 • Fabrizio Bosetti personally represents the client as a Legal Representative or a Procuration Holder. Depending on the agreement, he acts on behalf and for the benefit of the client before tax authorities, tax control authorities, customs authorities, statistical offices and other bodies of public administration, signing tax returns, adjustment returns, ID and adjustment statements, as well as appeals, letters, applications and any other documents necessary for proper representation of the company.

supporting foreign companies entering the Polish market

 • seeking investment locations compliant with the profile of activity of our clients
 • registration of the company
 • seeking business partners
 • verifying the reliability of foreign partners
 • personnel-payroll, accounting, legal and tax administration
 • the process of recruiting personnel for our clients
 • analyses of administrative procedures at our clients and implementing projects improving the effectiveness of internal processes at the company

Company folder Bosetti Global Consulting:

Bosetti Global Consulting

These are administratively separated parts of Poland, dedicated to conducting economic activity under preferential conditions. Entrepreneurs in the SSE are subject to a discounted level of taxation (up to 45% of the investment input) and may commence activity on specially developed land. In Lower Silesia and its surroundings there are several Special Economic Areas including Walbrzych “INVEST – PARK”, Kamienna Gora, Legnica and Katowice.

 • well-developed transportation infrastructure, and good transportation links with other nearby cities such as Prague, Berlin and Warsaw
 • modern economic structure and a large number of companies using foreign capital
 • high level of economic and social activity
 • developed technical infrastructure
 • high level of education among inhabitants with relatively low labor costs.
 • large educational, scientific and cultural potential (Wroclaw is the third biggest scientific-academic center in Poland).
 • significant investment opportunities in special economic areas.
 • numerous institutions supporting business, creating a favorable environment for investors to undertake economic initiatives.
 • dynamically developing economy focused on EU cooperation.

Lower Silesia’s territory covers around 20 thousand square kilometers, accounting for 6.4% of Poland’s territory. It is inhabited by three million people (around 7.6% of the country’s population). This region is strongly urbanized, with 90 cities (10.2% of all cities in Poland) and more than 300,000 economic entities operating in the region, of which 5,800 use foreign capital. The number of such companies is growing continuously and the unemployment rate in the region shows a stable negative tendency.

Lower Silesia is an attractive location for industrial investment opportunities. This attraction comes through a combination of economic benefits, such as a reduced investment input compared with other countries and a low level of company expense, all of which helps to facilitate the maximization of profits and the minimization of risk.

Lower Silesia, according to an annual report issued by the FDI Magazine of the Financial Times Group, is among the top investment locations in Europe.

 • we have been on the Polish consulting market since 1990
 • we have a good stable market position
 • we have the confidence of more than 100 clients
 • the annual turnover of our regular clients exceed PLN 2 billion, with a headcount of 4.500 people
 • we have realized 70 comprehensive and technologically advanced investment projects from start-up for the independent operation in Poland
 • we have a lot of experience gained during the realization of numerous EU projects, privatization projects, mergers and takeovers
 • we offer comprehensive services dedicated to Italian clients, which we provide also in Italian and English
 • we give an individual approach to each client, with cooperation based on partnership and trust
 • we offer a flexible response to market needs
 • our competitive advantages include seeking and implementing innovative solutions
 • we cooperate with more than 30 recognized partner institutions, such as special economic areas, banks, leasing institutions, legal offices, notary offices, IT companies, architects and insurance agencies. Because of this, we are ready to effectively support our clients in every business venture
 • we employ more than 40 Polish and Italian professionals, among which are business advisors, consultants, lawyers, economists, accountants, financial controllers and auditors

Contact data

“BGC GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. k.
ul. Wawrzyniaka 6
53-022 Wrocław, PL

tel.: +48 71 338 65 30
fax: +48 71 338 65 55

NIP 8992681839
KRS 0000339717

 

Our office in Wrocław is open from Monday to Friday, 8:00 am to 6:00 pm.

In the documents you send, please include a CV which contains information regarding the position for which you wish to apply. Please also include in the content of the CV one of the following clauses:
Pursuant to Art. 6 (1) a of the general data protection regulation of 27 April 2016 (OJ L 119, 4.5.2016), I hereby give my consent to the processing of my personal data for the purposes of the current recruitment procedure.
or
Pursuant to Art. 6 (1) a of the general data protection regulation of 27 April 2016 (OJ L 119, 4.5.2016), I hereby give my consent to the processing of my personal data for the purposes of the current and future recruitment procedures.

Attach a file

Attach a file

E-mail address

Pursuant to Art. 6 (1) a of the general data protection regulation of 27 April 2016 (OJ L 119, 4.5.2016), you are hereby notified that
1) The controller of your personal data is “BGC Group Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. K., ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 6, 53-022 Wrocław.
2) The Personal Data Officer is Mr Andrzej Burkiewicz. Contact: e-mail: iod@bosetti.pl, telephone: + 48 601 582 750.
3) Your personal data will be processed for the purposes of current and future recruitment procedures – on the basis of Art. 6 (1) a of the general data protection regulation of 27 April 2016 as well as the Labour Code of 26 June 1974.
4) Your personal data will be stored for the period of this and future recruitment procedures, not exceeding 3 years from the date it was received.
5) Recipients of your personal data shall be exclusively entities authorized by law to obtain personal data, entities cooperating in the recruitment process, entities that are part of the Bosetti Global Consulting capital group: “BGC Group Sp. z o. o.”. Sp. K., Brix Sp. z o. o., Storno Sp. z o. o., Human Resources Consulting Bosetti Agnieszka, BGC Real Estate Sp. z o. o.
6) You have the right to demand from the controller access your personal data, the right to rectification, erasure, or to restrict processing, the right to object to the processing of such data, the right to data portability, the right to withdraw consent at any time.
7) You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority.
8) Submission of your personal data is required as required by law, and voluntary in all other cases.


 

 


Operational Programme Intelligent Development

The OP Intelligent Development aims to boost innovation in the Polish economy.

For enterprises, this translates into an increase in R&D investments. The main idea behind the programme is to support implementation of the entire innovation process, from conception of an idea, through the R&D stage, and on to commercialization of R&D results i.e. launching a product or service.

The motto of the programme is: Support for projects from idea to market. The programme is primarily aimed at entrepreneurs intending to implement innovative projects related to research and development, modern technologies, investments of strategic importance to the economy or intending to implement or use information and communication technologies. The programme aims to support broadly conceived innovation.

OP Intelligent Development supports product, process, marketing and organizational innovations which directly or indirectly contribute to the creation and development of innovative businesses.

Support under the Programme is provided irrespective of the target sector or industry. However, the Programme does not cover local or regional level innovations which are promoted and supported under Regional Operational Programmes and Operational Programme Development of Eastern Poland. Therefore, the Programme is intended for projects that are innovative at least on a national or international level.

Businesses may apply for funding under Operational Programme Intelligent Development through competitions covering the following measures:

We have prepared numerous investment, infrastructural and R&D projects for subsidy through EU funding by drafting applications with appendices, business plans, analyses, feasibility studies and export development plans.

We specialize in operational programs such as Operational Programme Intelligent Development, Regional Operational Programs, Operational Programme Infrastructure and Environment and Operational Programme Knowledge Education Development. Many of our clients cooperate with us based on long-term agreements, proving the high quality of services and reliability we provide.

We strive to provide the highest quality of service and supervise implemented projects right from the planning step through to completion and settlement.

Our comprehensive support in securing EU funds includes:

consultancy on EU subsidies and project implementation

 • identifying client’s investment needs
 • selecting appropriate funding sources
 • preparing complete application documentation including appendices (application, feasibility study, financial forecasts, business plans, market research, opinions on innovativeness)
 • assisting in securing loans for covering so-called own contribution
 • consultancy support throughout the implementation of investments to ensure proper inkind and financial settlement
 • assistance in conducting administrative proceedings and settling subsidies
 • project auditing
 • strategic project management

securing EU funds for investments planned by our Clients

 • We specialize in securing EU structural funds from the European Regional Development Fund, within the framework of the European Regional Development Fund, particularly under Operational Programme Intelligent Development

economic and financial research and analyses

 • business plans
 • feasibility studies
 • market analyses
 • export development plans

We provide highly specialized consulting services related to strategic and investment advice as well as financial, tax and legal advice. We specialize in obtaining EU funds. We provide our clients with full accounting and personnel-payroll services. Our actions are based on the comprehensiveness of services. We work hard to ensure that all cooperation with our clients is based on partnership relations, favorable for gaining high business results. All of our services are individually developed and adjusted to the needs of our clients; each realized project is remarkable and requires a different approach.

 • investment advisory
 • financial advisory
 • investments in Special Economic Areas (SSE)
 • tax representation
 • supporting foreign companies entering the Polish market
 • market analysis,
 • customer marketing support at the stage of entering the Polish market
 • preparation of a list of prospective customers; contact and initial selection in cooperation with the customer
 • organisation of foreign business trips; language support during meetings with selected partners; assistance during initiation of collaboration
 • temporary management
 • tax advisory
 • bookkeeping services for companies and entities conducting business activities
 • audit in the area of accounting and finance
 • advice on securing financing (loans, leases, bank guarantees)
 • advisory in the scope of EU funds and realization of projects
 • obtaining EU funds for the realization of investments planned by our clients
 • economic and financial research and analyses
 • strategic consulting in project management
 • project audits
 • payroll-personnel service
 • advisory in the scope of labor law
 • ongoing legal service
 • legal services in the scope of the commercial companies code
 • legal service in the scope of labor law
 • real estate audits covering areas indicated by the client
 • supervising and conducting cases in the scope of environmental protection law, including waste administration
 • legal service in the scope of industrial property and protection of copyright and similar

Bosetti Global Consulting was established in 1990 by Fabrizio Bosetti, an expert in financial and tax advice in Poland and Italy, who supports the development of our clients through the use of ongoing administrative advice and professional business support.

It is characteristic of our company to approach our clients’ needs individually, as our mission objective is to minimize any risk related to investment. Thanks to more than 20 years of experience in providing high-quality services, cooperating with high-class experts and recognized partner companies, we offer a comprehensive system of consulting services which allow our clients to focus on the development of their businesses.

Throughout our 20 years of activity, we have gained the trust of more than 100 Clients from the white goods, automotive and mechanical industries. The annual turnover of our regular clients exceeds PLN 2 billion, with a headcount of over 4.500 employees. We have helped over 70 companies in realizing their investment projects, through gaining subsidies for investment, finding the best location through cooperation with architects and construction companies, and by recruiting personnel.

Our constantly developing team comprises more than 40 Polish and Italian professionals, among which are business advisors, consultants, lawyers, economists, accountants, financial controllers and auditors.

We cooperate with more than 30 partner institutions, such as special economic areas, banks, leasing institutions, legal offices, notary offices, IT companies, architects and insurance agencies. Because of this, we are more than ready to support our clients effectively in each advanced business venture.

Bosetti Global Consulting management:

 • Bosetti Global Consulting – investment and financial advise, investment in special economic areas, strategic and organizational planning, tax representation, EU subsidiaries, support for foreign companies entering the Polish market, legal consulting across all areas of law.
 • Human Resources – personnel and payroll administration, labor law
 • Brix – tax consultancy, comprehensive bookkeeping and tax settlements for businesses, accounting and financial audits.
 • EC Consulting Leader – customer care, market research and analyses
 • BGC Real Estate – rental of office space for legal seats
 • Storno – accounting solutions, HR and payroll services, financial and insurance consulting.

WELCOME TO BOSETTI GLOBAL CONSULTING

We are a modern consulting company established especially to cater for the needs of Polish and foreign (particularly Italian) enterprises operating in Poland.

Our activity is mainly concentrated in the south-west of Poland, where the majority of the country’s industry is located, with our main focus being on the household appliance, automotive and mechanical industries.

We specialize in helping clients to understand the Polish investment process; gaining EU funds to help develop investments; giving legal advisory, accounting and tax services; and assisting in the development of business plans, financial analyses and market research.

Get to know our services.

Dane kontaktowe

„BGC GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. k.
ul. Wawrzyniaka 6
53-022 Wrocław, PL

tel.: +48 71 338 65 30
fax: +48 71 338 65 55

NIP 8992681839
KRS 0000339717

 

Zapraszamy do naszego biura we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Zapraszamy do pobrania plików ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zapytań ofertowych:

Od kwietnia 2011 roku do marca 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1 Paszport do eksportu, realizowaliśmy projekt pn. „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w spółce „BGC Group Sp. z o.o.” Spółka komandytowa”.

Realizacja projektu umożliwiła nam wejście na nowe rynki i pozwoliła wzmocnić pozycję konkurencyjną firmy na rynkach zagranicznych, a tym samym przyczyniła się do zwiększenia udziału sprzedaży usług za granicą w ogólnej sprzedaży usług Bosetti Global Consulting.

Informacji dotyczących zrealizowanego projektu udziela Barbara Chaczko.

Kontakt:
tel.: +48 71 338 65 30  |  fax: +48 71 338 65 65  |  e-mail: barbara.chaczko@bosetti.pl

POIG – www.poig.gov.pl
UE – www.europa.eu

Plan Rozwoju Eksportu (PRE) to dokument określający strategię eksportową firmy i etapy jej realizacji. Sporządzenie PRE jest warunkiem ubiegania się o otrzymanie dofinansowania w ramach programu Paszport do eksportu.  PRE podlega ocenie merytorycznej Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF). Pomyślna weryfikacja PRE daje możliwość aplikowania o dotację do 200 tysięcy złotych.

Zgodnie z wymogami PARP, sporządzony przez nas Plan Rozwoju Eksportu zawiera następujące elementy:

 • informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu
 • opracowania dotyczące analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy
 • opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej
 • opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych
 • opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport
 • analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych
 • opis celów i strategii eksportowej
 • rekomendację rozwoju działalności eksportowej
 • wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę
 • szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii
 • wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej
 • Wymogiem Unii Europejskiej jest sporządzenie Planu Rozwoju Eksportu przez zewnętrzną, niezależną firmę doradczą.

Posiadamy doświadczenie w sporządzaniu analiz rynku, otoczenia konkurencyjnego firmy i potencjału rynków zagranicznych. Zespół pracujący nad opracowaniem PRE to specjaliści różnych dziedzin, co pozwala na profesjonalne przygotowanie strategii eksportowej. Tworzone przez nas Plany Rozwoju Eksportu zawierają rzetelne dane, dobre analizy rynkowe, co jest warunkiem koniecznym poprzedzającym wejście na rynki zagraniczne, bowiem pozwala trafnie ocenić potencjał rynku zagranicznego.

Kontakt:
tel.: +48 71 338 65 30  |  fax: +48 71 338 65 65  |  e-mail: info@bosetti.pl

Regionalne Programy Operacyjne (RPO)

Celem 16 Regionalnych Programów Operacyjnych jest efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym.

Każde z 16 województw opracowało swój Regionalny Program Operacyjny, który przewiduje interwencję w takich obszarach jak:

 • Zwiększanie konkurencyjności regionów
 • Poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych
 • Niwelowanie barier rozwojowych.

W nadsyłanych dokumentach prosimy o umieszczenie CV zawierającego informacje, o jakie stanowisko chcieliby Państwo ubiegać się. Prosimy także o dołączenie na treści CV jednej z następujących klauzul:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
lub
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Wyślij nam swoje CV

Adres e-mail

Informacja:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „BGC Group Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. K., ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 6, 53-022 Wrocław.
2) Inspektorem danych osobowych jest Pan Andrzej Burkiewicz. Kontakt: e-mail: iod@bosetti.pl, telefon: + 48 601 582 750.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż 3 lata od daty ich otrzymania.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące w procesie rekrutacji, podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Bosetti Global Consulting: „BGC Group Sp. z o.o.”. Sp. K., Brix Sp. z o. o., Storno Sp. z o. o., Human Resources Consulting Bosetti Agnieszka, BGC Real Estate Sp. z o. o.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 


Bosetti Global Consulting w celu lepszego dostosowania świadczonych przez nią usług doradztwa prawnego do wymogów swoich Klientów zarówno pod względem specjalizacji w różnych dziedzinach prawa jak i szybkości działania, stworzyła Platformę Kancelarii Prawnych, która gwarantuje szybkość świadczenia usług obsługi prawnej najwyższej jakości.

bieżąca obsługa prawna

 • analizy prawne
 • obsługa prawna projektów inwestycyjnych
 • opracowywanie wszelkiego rodzaju umów i dokumentów
 • reprezentacja Klienta w czasie negocjacji, spotkań i rozmów
 • reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, arbitrażowymi, organami administracji rządowej i samorządowej
 • udzielanie porad prawnych
 • windykacja należności
 • opiniowanie umów handlowych
 • mediacja gospodarcza i w sprawach cywilnych również ta prowadzona przez mediatora sądowego

obsługa prawna w zakresie związanym z prawem spółek handlowych

 • tworzenie i przekształcanie spółek handlowych, postępowanie rejestracyjne przed KRS, likwidacje,
 • analiza prawna umowy spółki,
 • opracowywanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, tworzenie i zmiany umów, regulaminów, powoływanie i przekształcanie organów spółek, przygotowanie projektów protokołów i uchwał, jak w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przeznaczenia zysku lub pokrycia strat, dalszego istnienia spółki, udzielenia absolutorium, powołania i odwołania członków Zarządu, wypłaty dywidend, wynagrodzenia dla członków zarządu, zgody na zbycie/ nabycie udziałów czy nieruchomości, zmiany umowy spółki itd.
 • udzielanie porad prawnych w zakresie problemów powstałych na tle funkcjonowania organów spółek handlowych, związanych między innymi z uchylaniem uchwał, itp.
 • pełna obsługa w zakresie zgłaszania do KRP zmian związanych z funkcjonowaniem w obrocie gospodarczym spółek prawa handlowego
 • przeprowadzanie procesów związanych z łączeniem się oraz podziałami spółek prawa handlowego, przy zastosowaniu wszelkich prawnie dopuszczalnych rozwiązań

obsługa prawna w zakresie prawa pracy

 • sporządzanie opinii prawnych w przypadku wątpliwości interpretacyjnych powstałych na tle obowiązujących przepisów prawa
 • opracowywanie aktów prawnych z zakresu prawa pracy obowiązujących u pracodawców lub ich modyfikacja stosownie do oczekiwań pracodawców
 • stała współpraca w zakresie udzielania informacji prawnych związanych z bieżącym stosowaniem i przestrzeganiem prawa pracy

audyty nieruchomości obejmujące wskazane przez Klienta dziedziny

 • analiza stanu prawnego i faktycznego ujawnionego w księgach wieczystych oraz aktach ksiąg wieczystych
 • sprawdzenie treści ewidencji gruntów
 • analizę kwestii związanych z prawem pierwokupu i / lub odkupu
 • sprawozdanie obciążeń finansowych nieruchomości z tytułu należności podatkowych i składek ZUS
 • analizę nieruchomości pod kątem zastosowania przepisów Ustawy Prawo ochrony środowiska
 • analizę pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie budynku
 • badanie dostępności mediów oraz umów zawartych z gestorami sieci
 • badanie wszelkich kwestii związanych z koniecznością uzyskania ewentualnych zezwoleń na nabycie nieruchomości

nadzorowanie i prowadzenie spraw z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym dotyczących gospodarowania odpadami

 • zastępstwo w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych
 • przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji zakresu ochrony środowiska
 • stałe doradztwo przedsiębiorcom prowadzącym instalacje oddziałujące na środowisko oraz zajmujących się odzyskiem (w tym odzyskiem w rekultywacji terenów), unieszkodliwianiem, transportem i zbieraniem odpadów

prowadzenie obsługi prawnej w zakresie ochrony prawa własności przemysłowej oraz ochrony praw autorskich i pokrewnych

 • przygotowywanie projektów umów dotyczących przenoszenia praw i udzielania licencji, a także umów dotyczących stworzenia określonych utworów dla potrzeb działalności reklamowej, filmowej, architektonicznej
 • uczestnictwo w negocjacjach dotyczących ww. umów
 • pomocy Klientom w przypadku naruszenia przysługujących im praw własności intelektualnej – uczestnictwo w negocjacjach, przygotowywanie pozwów i prowadzenie spraw sądowych

obsługa kadrowo-płacowa firm

 • ocena, doskonalenie i rozwój kadr
 • przygotowanie umów o pracę
 • zarządzanie procesem zatrudniania pracowników
 • naliczanie wynagrodzeń
 • kontrola nad czasem pracy pracowników
 • statystyki GUS i innych instytucji publicznych
 • przygotowanie zindywidualizowanych zestawień informacyjnych w zakresie kadr i płac na życzenie naszych Klientów

doradztwo w zakresie prawa pracy

 • informacje o obowiązujących przepisach z zakresu prawa pracy

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój (POWER)

PO WER jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, z drugiej zaś oferuje wsparcie bezpośrednie w obszarach, których wsparcie z poziomu krajowego jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami. W programie, oprócz środków EFS dostępne będą także środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych, dlatego wsparcie osób młodych do 29 r.ż. odbywa się w ramach PO WER, a nie w Regionalnych Programach Operacyjnych.

Ponadto w POWER wspierane są innowacje społeczne, projekty mobilności międzynarodowej i współpraca ponadnarodowa, a także wsparcie szkolnictwa wyższego.

Celem POWER jest wspieranie reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. PO WER dodatkowo ukierunkowany jest na wspieranie innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową.

POWER przewiduje interwencje w następujących obszarach:

 • zatrudnienie i mobilność pracowników
 • włączenie społeczne i walka z ubóstwem
 • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
 • wzmacnianie sprawności i efektywności państwa

W ramach PO WER przedsiębiorcy mogą aplikować w konkursach organizowanych w zakresie tematycznym poniższych działań:

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój (POIR)

Celem głównym POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

Cel ten oznacza zwiększenie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Wiodącym założeniem PO IR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania innowacji, a więc począwszy od fazy tworzenia pomysłu, poprzez etap prac B+R, aż po komercjalizację wyników prac badawczych, tj. wprowadzenie na rynek.

Hasło przewodnie Programu to: wsparcie projektów od pomysłu do rynku. Program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności.

W ramach Programu wspierane są działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

Wsparcie przewidziane w ramach Programu udzielane jest niezależnie od sektora czy branży, której dotyczy. W ramach Programu nie jest wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym. Tego rodzaju innowacyjność jest promowana i wspierana w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. W ramach Programu wspierane są projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym.

W ramach PO IR przedsiębiorcy mogą aplikować w konkursach organizowanych w zakresie tematycznym poniższych działań:

Mamy na swoim koncie obsługę licznych projektów inwestycyjnych, infrastrukturalnych i badawczo – rozwojowych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w ramach których wykonane zostały wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami, biznesplany, analizy, studia wykonalności, plany rozwoju eksportu.

Specjalizujemy się w takich programach operacyjnych, jak PO Inteligentny Rozwój, Regionalne Programy Operacyjne, PO Infrastruktura i Środowisko oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Wielu naszych Klientów współpracuje z nami na zasadach umów długoterminowych, co niewątpliwie jest dowodem na wysoką jakość świadczonych przez nas usług i rzetelność w wykonywaniu zleceń.

Naszym priorytetem jest osiąganie najwyższej jakości usług oraz opieka nad realizowanymi projektami od etapu planowania do ich zakończenia i rozliczenia. Kompleksowe wsparcie w pozyskiwaniu dotacji unijnych obejmuje:

doradztwo w zakresie dotacji unijnych i realizacji projektów

 • identyfikacja potrzeb inwestycyjnych klienta
 • dobór odpowiednich źródeł dofinansowania
 • przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami (wniosek, studium wykonalności, prognozy finansowe, biznes plany, badania rynkowe, opinie o innowacyjności)
 • pomoc w pozyskaniu kredytu na pokrycie tzw. wkładu własnego
 • doradztwo podczas realizacji inwestycji celem właściwego jej rozliczenia rzeczowego i finansowego
 • pomoc w przeprowadzeniu procedur administracyjnych i rozliczenie dotacji
 • audyt projektu
 • zarządzanie strategiczne projektem

pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej na realizację inwestycji planowanych przez naszych Klientów

 • specjalizujemy się w pozyskiwaniu dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego, w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

badania i analizy ekonomiczne i finansowe

 • biznesplan
 • studium wykonalności
 • analizy rynku
 • przygotowanie planów rozwoju eksportu

 

Mamy na swoim koncie obsługę licznych projektów inwestycyjnych, infrastrukturalnych i badawczo – rozwojowych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w ramach których wykonane zostały wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami, biznesplany, analizy, studia wykonalności, plany rozwoju eksportu.

Specjalizujemy się w takich programach operacyjnych, jak PO Innowacyjna Gospodarka, Regionalne Programy Operacyjne, PO Infrastruktura i Środowisko oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wielu naszych Klientów współpracuje z nami na zasadach umów długoterminowych, co niewątpliwie jest dowodem na wysoką jakość świadczonych przez nas usług i rzetelność w wykonywaniu zleceń.

Obecnie zarządzamy projektami inwestycyjnymi naszych Klientów o łącznej wartości ponad 60 mln euro.

Naszym priorytetem jest osiąganie najwyższej jakości usług oraz opieka nad realizowanymi projektami od etapu planowania do ich zakończenia i rozliczenia. Kompleksowe wsparcie w pozyskiwaniu dotacji unijnych obejmuje:

doradztwo w zakresie dotacji unijnych i realizacji projektów

 • identyfikacja potrzeb inwestycyjnych klienta
 • dobór odpowiednich źródeł dofinansowania
 • przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami (wniosek, studium wykonalności, prognozy finansowe, biznes plany, badania rynkowe, opinie o innowacyjności)
 • pomoc w pozyskaniu kredytu na pokrycie tzw. wkładu własnego
 • doradztwo podczas realizacji inwestycji celem właściwego jej rozliczenia rzeczowego i finansowego
 • pomoc w przeprowadzeniu procedur administracyjnych i rozliczenie dotacji
 • audyt projektu

pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej na realizację inwestycji planowanych przez naszych Klientów

 • specjalizujemy się w pozyskiwaniu dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego, w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka więcej

badania i analizy ekonomiczne i finansowe

 • biznesplan
 • studium wykonalności
 • analizy rynku
 • przygotowanie planów rozwoju eksportu

doradztwo podatkowe

 • audyty podatkowe
 • opinie podatkowe
 • monitoring podatkowy
 • planowanie podatkowe
 • występowanie o interpretacje podatkowe
 • postępowanie podatkowe
 • prowadzenie ksiąg podatkowych (KPiR)
 • controlling podatkowy
 • doradztwo podatkowe dotyczące inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

prowadzenie rachunkowości i księgowości firm

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • deklaracje podatkowe
 • sprawozdania finansowe
 • analizy i raporty
 • sprawozdania statystyczne i dewizowe
 • bilanse potwierdzone przez biegłego rewidenta

audyt w obszarze rachunkowości i finansów

 • badanie i przegląd sprawozdań finansowych (sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, standardami US GAAP oraz standardami włoskimi)
 • przekształcanie sprawozdań finansowych
 • badanie i przygotowanie sprawozdań finansowych oraz niezbędnych danych do prospektów emisyjnych na GPW
 • audyt finansowy
 • analiza due diligence

inne

 • usługi z zakresu rachunkowości zarządczej
 • deklaracje Intrastat
 • siedziba prawna

doradztwo inwestycyjne

 • planowanie strategiczne i organizacyjne
 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie zmianami

doradztwo finansowe

 • poszukiwanie dla naszych Klientów optymalnych źródeł finansowania inwestycji
 • obsługa procedur kredytowych i leasingowych
 • pośrednictwo w kontaktach z bankami oraz innymi instytucjami finansowymi

inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE)

 • procedury uzyskania pozwoleń na działalność w SSE
 • pomoc w czasie procesu inwestycyjnego
 • informacje o otoczeniu prawno – gospodarczym
 • pomoc w wyborze lokalizacji inwestycji oraz organizacja wizyt na miejscu
 • identyfikacja dostawców oraz kontrahentów (podczas procesu inwestycyjnego)
 • ułatwianie kontaktów z centralnymi oraz lokalnymi władzami

reprezentacja podatkowa

 • Fabrizio Bosetti osobiście reprezentuje Klienta jako Pełnomocnik lub Prokurent. W zależności od umowy występuje w imieniu i na rzecz Klienta przed organami podatkowymi, organami kontroli podatkowej, organami celnymi, urzędem statystycznym oraz innymi organami administracji publicznej, podpisując deklaracje podatkowe, deklaracje aktualizacyjne, zgłoszenia identyfikacyjne i aktualizacyjne, oraz odwołania, pisma, wnioski i wszelkie inne dokumenty konieczne do właściwej reprezentacji firmy.

wsparcie zagranicznych firm wchodzących na rynek polski

 • poszukiwanie terenów inwestycyjnych zgodnie z profilem działalności naszych Klientów
 • rejestracja firmy
 • poszukiwanie partnerów biznesowych
 • sprawdzanie wiarygodności partnerów zagranicznych
 • obsługa kadrowo-płacowa, księgowa, prawna i podatkowa
 • proces rekrutacji personelu dla naszych Klientów
 • analizy procedur administracyjnych u naszych Klientów i wdrażanie projektów  poprawiających efektywność procesów wewnętrznych w firmie

Świadczymy wysoko specjalistyczne usługi konsultingowe związane z doradztwem strategicznym i inwestycyjnym oraz finansowym, podatkowym i prawnym. Specjalizujemy się także w pozyskiwaniu dotacji ze środków Unii Europejskiej. Naszym klientom zapewniamy pełną obsługę księgową oraz kadrowo-płacową. Podstawą naszych działań jest kompleksowość usług. Dokładamy wszelkich starań, aby współpraca z naszymi Klientami opierała się na zasadzie partnerstwa, sprzyjającej osiąganiu wysokich wyników biznesowych. Wszystkie nasze usługi mają charakter indywidualny, dopasowany do potrzeb Klientów, każdy realizowany projekt jest niepowtarzalny i wymaga innego traktowania.

 • doradztwo inwestycyjne
 • doradztwo finansowe
 • inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE)
 • reprezentacja podatkowa
 • wsparcie zagranicznych firm wchodzących na rynek polski
 • Analiza rynku
 • Wsparcie marketingowe klienta na etapie wchodzenia na rynek polski
 • Przygotowanie listy potencjalnych kontrahentów oraz kontakt i wstępna selekcja we współpracy z klientem
 • Organizacja delegacji za granicę, wsparcie językowe podczas spotkań z wybranymi partnerami i pomoc w trakcie rozpoczęcia współpracy
 • Temporary management
 • doradztwo podatkowe
 • prowadzenie księgowości spółek oraz działalności gospodarczej
 • audyt w obszarze rachunkowości i finansów
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania (kredyty, leasingi, gwarancje bankowe)
 • doradztwo w zakresie dotacji unijnych i realizacji projektów
 • pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej na realizację inwestycji w Polsce
 • badania i analizy ekonomiczne i finansowe
 • doradztwo strategiczne w zarządzaniu projektami
 • audyt projektów
 • obsługa kadrowo-płacowa firm
 • doradztwo w zakresie prawa pracy
 • obsługa prawna w zakresie związanym z prawem spółek handlowych
 • obsługa prawna w zakresie prawa pracy
 • audyty nieruchomości obejmujące wskazane przez Klienta dziedziny
 • nadzorowanie i prowadzenie spraw z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym dotyczących gospodarowania odpadami
 • prowadzenie obsługi prawnej w zakresie ochrony prawa własności przemysłowej oraz ochrony praw autorskich i pokrewnych

Są to wyodrębnione administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorca w SSE podlega ulgowemu traktowaniu podatkowemu (do 45% poniesionych nakładów inwestycyjnych), może rozpocząć działalność na specjalnie przygotowanym, uzbrojonym terenie. Na terenie Dolnego Śląska i okolic funkcjonuje kilka Specjalnych Stref Ekonomicznych: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST – PARK”, Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

 • dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa, wysoka dostępność komunikacyjna regionu, bliskość Pragi, Berlina i Warszawy
 • nowoczesna struktura gospodarki, duża liczba firm z udziałem kapitału zagranicznego
 • wysoki poziom aktywności gospodarczej i społecznej
 • rozwinięta infrastruktura techniczna
 • wysoki poziom kwalifikacji zawodowych mieszkańców regionu przy relatywnie niskich kosztach pracy
 • duży potencjał edukacyjny, naukowy i kulturalny (Wrocław – trzeci w Polsce ośrodek naukowo-akademicki), duża liczba studentów
 • znaczne możliwości inwestowania na terenach specjalnych stref ekonomicznych
 • liczne instytucje wspierania biznesu, stwarzające przyjazny inwestorom klimat i zachęcające do podejmowania inicjatyw gospodarczych
 • dynamicznie rozwijająca się gospodarka, nastawiona na europejską współpracę

Dolny Śląsk zajmuje terytorium około 20 tys. km2 , co stanowi 6,4% powierzchni Polski. Zamieszkuje go prawie trzymilionowa społeczność (7,6% populacji kraju). Województwo jest silnie zurbanizowane, znajduje się w nim 90 miast (10,2% wszystkich miast w Polsce). Na terenie województwa działa ogółem ponad 300 tys. podmiotów gospodarczych, z czego ponad 5,8 tys. to podmioty z udziałem kapitału zagranicznego. Liczba firm systematycznie rośnie. Stopa bezrobocia w regionie wykazuje stałą tendencję malejącą.

Dolny Śląsk należy do regionów atrakcyjnych inwestycyjnie dla działalności przemysłowej w Polsce. Atrakcyjność ta oznacza zdolność skłonienia do inwestycji poprzez oferowanie kombinacji korzyści możliwych do osiągnięcia w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, jak np. redukcja nakładów inwestycyjnych i bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, a tym samym ułatwianie maksymalizacji zysków i zmniejszenie ryzyka niepowodzenia inwestycji.

Dolny Śląsk, według corocznego raportu wydawanego przez FDI Magazine – Financial Times Group, znajduje się wśród pierwszych w Europie najlepszych lokalizacji inwestycyjnych.

 • jesteśmy na polskim rynku konsultingowym od 1990 roku
 • posiadamy ugruntowaną pozycję rynkową
 • zaufało nam ponad 100 Klientów
 • roczne obroty naszych stałych Klientów przekraczają 2 miliard złotych, przy zatrudnieniu ponad 4.500 osób
 • zrealizowaliśmy 70 kompleksowych i zaawansowanych technologicznie projektów inwestycyjnych od fazy start up po usamodzielnienie firm w Polsce
 • posiadamy bogate doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji wielu projektów unijnych, prywatyzacyjnych, fuzji i przejęć
 • oferujemy kompleksowe usługi dedykowane włoskiemu Klientowi, które świadczymy również w języku włoskim i angielskim
 • indywidualnie podchodzimy do każdego Klienta, współpraca opiera się na partnerstwie i zaufaniu
 • elastycznie reagujemy na zapotrzebowania rynku
 • to co wyróżnia nas na tle konkurencji to poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
 • współpracujemy z ponad 30 renomowanymi instytucjami partnerskimi, takimi jak: specjalne strefy ekonomiczne, banki, instytucje leasingowe, kancelarie adwokackie i notarialne, firmy informatyczne, pracownie architektoniczne, agencje ubezpieczeniowe, itd. Dlatego jesteśmy gotowi skutecznie wesprzeć naszych Klientów w każdym zaawansowanym przedsięwzięciu biznesowym
 • zatrudniamy ponad 40 doświadczonych specjalistów są to m.in. doradcy biznesowi, konsultanci, prawnicy, ekonomiści, księgowi, kontrolerzy finansowi, audytorzy

Początki firmy Bosetti Global Consulting sięgają 1990 roku. Założycielem Bosetti Global Consulting jest Fabrizio Bosetti, ekspert w dziedzinie doradztwa finansowego i podatkowego w Polsce i we Włoszech, który wspiera rozwój naszych Klientów, udzielając bieżącego doradztwa administracyjnego oraz profesjonalnego wsparcia biznesowego.

Charakteryzuje nas zindywidualizowane podejście do problemów naszych Klientów, bowiem celem firmy jest zminimalizowanie ryzyka związanego z inwestycjami Klientów. Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu w świadczeniu usług na najwyższym poziomie, współpracy z najwyższej klasy ekspertami oraz renomowanymi firmami partnerskimi, oferujemy kompleksowy system usług konsultingowych, który pozwala skupić się naszym Klientom na rozwoju własnego biznesu.

W ciągu 20 lat działalności, zaufało nam ponad 100 Klientów, reprezentujących głównie branże sprzętu AGD, motoryzacyjną i mechaniczną. Roczne obroty naszych stałych Klientów przekraczają 2 miliardy złotych, przy zatrudnieniu ponad 4 500 osób. Dla 70 firm zrealizowaliśmy kompleksowe projekty inwestycyjne, poczynając od pozyskania dofinansowania na inwestycję, znalezienia terenu, poprzez współpracę z pracownią architektoniczną, firmą budowlaną, czy poszukiwanie personelu.

Nasz stale rozwijający się zespół liczy ponad 40 polskich i włoskich specjalistów, są to m.in. doradcy biznesowi, konsultanci, prawnicy, ekonomiści, księgowi, kontrolerzy finansowi, audytorzy.

Współpracujemy z ponad 30 instytucjami partnerskimi, takimi jak: specjalne strefy ekonomiczne, banki, instytucje leasingowe, kancelarie adwokackie i notarialne, firmy informatyczne, pracownie architektoniczne, agencje ubezpieczeniowe, itd. Dlatego jesteśmy gotowi skutecznie wesprzeć naszych Klientów w każdym zaawansowanym przedsięwzięciu biznesowym.

Bosetti Global Consulting zarządza rozwojem grupy:

 • Bosetti Global Consulting – doradztwo inwestycyjne i finansowe, inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych, planowanie strategiczne i organizacyjne, reprezentacja podatkowa, dotacje z funduszy unijnych, wsparcie zagranicznych firm wchodzących na rynek polski, doradztwo prawne we wszystkich dziedzinach prawa
 • Human Resources – kadry i płace; prawo pracy
 • Brix – doradztwo podatkowe, prowadzenie pełnej księgowości spółek oraz rozliczanie działalności gospodarczej, audyt w obszarze rachunkowości i finansów
 • EC Consulting Leader – relacje z klientami, badania i analizy rynku
 • BGC Real Estate – wynajem biura na potrzeby siedziby prawnej
 • Storno rozwiązania księgowe, usługi kadrowo-płacowe, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe.

WITAMY W BOSETTI GLOBAL CONSULTING

Jesteśmy nowoczesną firmą konsultingową stworzoną specjalnie na potrzeby polskich i zagranicznych, szczególnie włoskich, przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski.

Nasza działalność skupia się głównie w południowo – zachodniej Polsce, gdzie koncentruje się większa część przemysłu, zwłaszcza w branżach: AGD, motoryzacyjnej i mechanicznej.

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacja procesu inwestycyjnego w Polsce, pozyskiwaniu dofinansowania zewnętrznego z funduszy unijnych na realizację lub rozwój inwestycji, doradztwie prawnym, usługach księgowych i podatkowych oraz opracowywaniu biznesplanów, analiz finansowych i badań rynku.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych usług.